Thông báo hướng dẫn ôn tập và lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Cơ học năm 2018

Thông báo hướng dẫn ôn tập và lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Viện Cơ học năm 2018: