THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Cơ học Vật rắn; 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Thủy động lực và giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực và 01...

Phòng Cơ Điện Tử

Trưởng phòng: TS. NCVC. Đỗ Trần Thắng Điện thoại: 024 37623114, di động: 0913865588 Email: dtthang.mechatronics@gmail.com   Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 02 NCV TS.NCVC. Đỗ Trần Thắng ThS.NCVC....

Phòng Tự động hóa và Xử lý tín hiệu

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hải Điện thoại: 0912864743 Email: nvhai@imech.vast.vn   Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 6 cán bộ, trong đó có 02 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 03 Nghiên cứu viên. TS. Nguyễn Văn Hải ThS. Nguyễn Hồng Quang KS. Trần Anh Toàn...

Phòng Mô phỏng và Tính toán kết cấu

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa Điện thoại: 024387623241 Email: nvkhoa@imech.ac.vn   Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 02 thạc sĩ. PGS. TS. Nguyễn Việt Khoa TS. Trần Thanh Hải TS. Nguyễn Văn...