Phòng Chẩn đoán kỹ thuật

Trưởng phòng: Lê Khánh Toàn Điện thoại: 02437624117 , di động: 0904134855 Email: lktoan@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ Lực lượng nghiên cứu gồm 7 cán bộ, trong đó có 01 GS.TSKH, 03 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 1 NCV. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm Lê Khánh Toàn...