Thông báo về việc nâng lương năm 2020

Kính gửi:  Lãnh đạo các phòng chuyên môn Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Chủ...