THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Động lực học kết cấu và 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Thủy khí Công nghiệp và Môi trường lục địa. Hình thức...