THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Động lực học kết cấu và 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) chuyên ngành Thủy khí Công nghiệp và Môi trường lục địa. Hình thức...

Thông báo về việc nâng lương năm 2020

Kính gửi:  Lãnh đạo các phòng chuyên môn Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Chủ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Cơ học Vật rắn; 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Thủy động lực và giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực và 01...