Mẫu đơn dự tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— ………….., ngày     tháng     năm 20 …..   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ: Ngày sinh: Quê quán:...