Thông tin về những kết luận mới của luận án Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Linh

Tên đề tài:  Phân tích dao động ngẫu nhiên phi tuyến bằng phương pháp tuyến tính hóa tương đương ngẫu nhiên. Chuyên ngành:  Cơ kỹ thuật Mã số:  62 52 01 01 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Ngọc Linh Người hướng dẫn:  1. GS.TSKH Nguyễn Đông Anh  2. TS Lưu Xuân Hùng