Phòng Cơ Học Rắn

Thông tin chung

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên

Điện thoại: (84-24) 37628006, di động: 0983093599.

Email: ndkien@imech.vast.vn

Lực lượng cán bộ:

  1. Trần Thị Thơm
  2. S. Trịnh Thị Hiền
  3. S. Nguyễn Quang Huân
  4. S. Bùi Thị Thu Hoài

Lĩnh vực hoạt động

  • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các phương pháp mô phỏng số phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu chịu các tải trọng cơ, nhiệt khác nhau.
  • Đánh giá độ bền, ổn định, phá hủy của các công trình, đặc biệt là các công trình đê đập, nền móng và công trình ngầm.
  • Giảng dạy và đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ trong lĩnh vực Cơ học Vật rắn và Cơ học Kỹ thuật.

Trang thiết bị

  • Chương trình phần tử hữu hạn trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu và vật rắn.