Thông báo về việc nâng lương năm 2020

Kính gửi:  Lãnh đạo các phòng chuyên môn Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị của Chủ...

Phòng Chẩn đoán kỹ thuật

Trưởng phòng: Lê Khánh Toàn Điện thoại: 02437624117 , di động: 0904134855 Email: lktoan@imech.vast.vn Lực lượng cán bộ Lực lượng nghiên cứu gồm 7 cán bộ, trong đó có 01 GS.TSKH, 03 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 1 NCV. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm Lê Khánh Toàn...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Cơ học Vật rắn; 01 nghiên cứu viên (mã số: V.05.01.03) lĩnh vực Thủy động lực và giảm nhẹ thiên tai trong lưu vực và 01...

Phòng Cơ Điện Tử

Trưởng phòng: TS. NCVC. Đỗ Trần Thắng Điện thoại: 024 37623114, di động: 0913865588 Email: dtthang.mechatronics@gmail.com   Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 02 NCV TS.NCVC. Đỗ Trần Thắng ThS.NCVC....

Phòng Tự động hóa và Xử lý tín hiệu

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hải Điện thoại: 0912864743 Email: nvhai@imech.vast.vn   Lực lượng cán bộ: Lực lượng nghiên cứu 6 cán bộ, trong đó có 02 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 03 Nghiên cứu viên. TS. Nguyễn Văn Hải ThS. Nguyễn Hồng Quang KS. Trần Anh Toàn...