Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau: + 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Cơ học và Môi trường Biển; + 02 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03  chuyên ngành...

Thông báo Tuyển viên chức năm 2017

Viện Cơ học thông báo tuyển 03 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng theo các vị trí sau: – Nghiên cứu viên (mã số 01-NCV): chuyên ngành Cơ học vật rắn: 01 chỉ tiêu