Thông báo Tuyển viên chức năm 2017

Viện Cơ học thông báo tuyển 03 chỉ tiêu, theo nhu cầu vị trí việc làm như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng theo các vị trí sau: – Nghiên cứu viên (mã số 01-NCV): chuyên ngành Cơ học vật rắn: 01 chỉ tiêu