Phòng Cơ học Vật rắn

TRƯỞNG PHÒNG: Trần Thị Thơm
Email: [email protected]
Điện thoại:


Danh sách cán bộ phòng :


1. Trần Thị Thơm (trưởng phòng)
2. Trịnh Thị Hiền
3. Bùi Thị Thu Hoài
4. Nguyễn Quang Huân
5. Nguyễn Đình Kiên

Trưởng phòng: TS Trần Thị Thơm

Email: [email protected]

Lực lượng cán bộ:

Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 01 tiến sĩ, 03 thạc sĩ.

    PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên
    TS. Trần Thị Thơm (Trưởng phòng)
    ThS. Nguyễn Quang Huân
    ThS. Trịnh Thị Hiền
    ThS. Bùi Thị Thu Hoài

Lĩnh vực hoạt động

    Nghiên cứu cơ bản

Phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu và vật rắn

    Nghiên cứu ứng dụng

Tính toán ứng suất, biến dạng phục vụ thiết kế, chế tạo kết cấu, máy móc

    Hợp tác quốc tế

Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các Viện nghiên cứu và Trường Đại học ở Nga, Nhật  Bản, Đài Loan và Trung Quốc.

    Đào tạo, giảng dạy
        Tham gia giảng dậy cho nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Cơ học tại Học viện Khoa học và công nghệ (VAST) và Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
        Tham gia hướng dẫn Nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành cơ học vật rắn và cơ học kỹ thuật

Thành tựu chính đã đạt được

    Xuất bản sách:

Xuất bản 01 sách chuyên khảo: Phương pháp phần tử hữu hạn trong cơ học kết cấu và vật rắn biến dạng, nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, 2009.

    Đề tài: Đã chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học:

        Đề tài Hợp tác Việt-Nga: Phát triển các phương pháp hữu hiệu cho phân tích dầm và đĩa mỏng đàn-dẻo làm từ vật liệu có cơ tính biến thiên, Mã số VAST.HTQT.NGA.07/14-15. Đã nghiệm thu với kết quả xuất sắc.
        Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted: “Phần tử hữu hạn trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu”, Mã số 107.02-2015.02, đã nghiệm thu (trước thời hạn 06 tháng).
        Đề tài KHCN thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ “Mô phỏng số ứng xử động lực học công trình nhà máy điện hạt nhân chịu tải trọng động đất”, mã số: VAST01.06/16-17. Đã nghiệm thu cấp cơ sở.
        Đề tài nghiên cứu cơ bản Nafosted: “Phần tử hữu hạn trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu”, Mã số 107.02-2018.23. Đang thực hiện.

    Công bố khoa học (5 năm gần đây)

        Đã công bố 18 bài báo thuộc danh mục Tạp chí ISI:

        K. Nguyen, B.S. Gan, Large deflections of tapered functionally graded beams subjected to end forces, Applied Mathematical Modelling, 38 (2014) 3054-3066
        K. Nguyen, Large displacement behaviour of tapered cantilever Euler-Bernoulli beams made of functionally graded material, Applied Mathematics and Computation, 237 (2014) 340-355
        K. Nguyen, B.S. Gan, T.H. Trinh, Geometrically nonlinear analysis of planar beam and frame structures made of functionally graded material, Structural Engineering and Mechanics, 49 (2014) 727-743
        S. Gan, D.K. Nguyen, H.A. Lie, S.W. Alisjahbana, Proposal for fast calculation of particle interactions in SPH simulations, Computers & Fluids, 104 (2014) 20-29
        S. Gan, J. Zhang, D.K. Nguyen, E. Nouchi, Node-based genetic form-finding of irregular tensegrity structures, Computers & Structures, 159 (2015) 61-73
        Alexandrov, D.K. Nguyen, Y. Erisov, F.V. Grechvikov, Evolution of internal variables in an expanding hollow cylinder at large plastic strains, SpringerPlus, 5:318 (2016), DOI 10.1186/s40064-016-2027-6.
        K. Nguyen, Q.H. Nguyen, T.T. Tran, V.T. Bui, Vibration of bi-dimensional functionally graded Timoshenko beams excited by a moving load, Acta Mechanica, 228 (2016) 141–155
        S. Gan, D.K. Nguyen, Large deflection analysis of functionally graded beams resting on a two-parameter elastic foundation, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 13(3) (2014) 649-656
        S. Gan, T.H. Trinh, T.H. Le, D.K. Nguyen, Dynamic response of non-uniform Timoshenko beams made of axially FGM subjected to multiple moving point loads, Structural Engineering and Mechanics, 53(5) (2015) 981-995
        H. Trinh, D.K. Nguyen, B.S. Gan, S. Alexandrov, Post-buckling response of elastoplastic FGM beams on nonlinear elastic foundation, Structural Engineering and Mechanics, 58(3) (2016) 515-532
        Alexandrov, D.K. Nguyen, V.M. Dinh, F.V. Grechvikov, Plane strain bending of bimetallic sheet at large strains, Structural Engineering and Mechanics, 58(4) (2016), 641-659
        Alexandrov, Y. Mustafa, Z. Ahmad, D.K. Nguyen, Effect of white layer on residual autofrettage stresses and strains in open – end cylinders, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 144 (2016) 49-55
        K. Nguyen, T.T. Tran, A Corotational Formulation for Large Displacement Analysis of Functionally Graded Sandwich Beam and Frame Structures, Mathematical Problems in Engineering, (2016), Article ID 5698351, 12 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/5698351
        T. Do, D.K. Nguyen, D.D. Nguyen, H.D. Doan, Q.T. Bui, Analysis of bi-directional functionally graded plates by FEM and a new third-order shear deformation plate theory, Thin-Walled Structures, 119 (2017) 687 – 699
        S. Gan, D.K. Nguyen and T.H. Le, Effect of intermediate elastic support on vibration of functionally graded Euler-Bernoulli beams excited by a moving point load, Journal of Asian Architecture and Engineering, 16(2) (2017) 363-369
        K. Nguyen, V.T. Bui, Dynamic analysis of functionally graded Timoshenko beams in thermal environment using a higher-order hierarchical beam element, Mathematical Problems in Engineering, 2017 (2017), https://doi.org/10.1155/2017/7025750
        K. Nguyen, V.K. Nguyen, V.M. Dinh, B.S. Gan, S. Alexandrov, Nonlinear bending of elastoplastic functionally graded ceramic-metal beams subjected to nonuniform distributed loads, Applied Mathematics and Computation, 333 (2018) 443-459.
        K. Nguyen and T.T. Tran, Free vibration of tapered BFGM beams using an efficient shear deformable finite element model, Steel and Composite Structures, 29(3) (2018) 363-377
    Ngoài ra đã công bố 09 bài báo trên các Tạp chí quốc tế khác, 05 bài báo trên các Tạp chí Quốc gia và trên 20 báo cáo trong các Tuyển tập Khoa học Hội nghị trong nước và Quốc tế.

Đào tạo

        Tiến sĩ: đã hướng dẫn 04 Nghiên cứu sinh

            Lê Thị Hà: bảo vệ năm 2016
            Nguyễn Ngọc Huyên (hướng dẫn 2): Bảo vệ năm 2017
            Bùi Văn Tuyển: Bảo vệ 2018
            Trần Thị Thơm: Bảo vệ cấp cơ sở năm 2018
        Thạc sĩ: Đã hướng dẫn 05 Học viên
            Nguyễn Văn Luật: bảo vệ năm 2009
            Lê Thị Hà: bảo vệ năm 2011
            Trịnh Thị Hương: bảo vệ năm 2012
            Nguyễn Đức Hiếu: bảo vệ năm 2017
            Nguyễn Quang Huân: bảo vệ năm 2018

Hiện đang hướng dẫn 03 NCS: Lê Thị Như Trang, Lê Thị Ngọc Ánh, Phạm Vũ Nam.