Phòng Tự động hóa và Xử lý tín hiệu

TRƯỞNG PHÒNG: Nguyễn Văn Hải
Email: [email protected]
Điện thoại:


Danh sách cán bộ phòng :


1. Nguyễn Văn Hải (trưởng phòng)
2. Vũ Thanh Phúc
3. Nguyễn Hồng Quang
4. Nguyễn Doãn Sơn
5. Trần Anh Toàn

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hải
Điện thoại: 0912864743
Email: [email protected]

Lực lượng cán bộ:

Lực lượng nghiên cứu 6 cán bộ, trong đó có 02 Tiến sĩ, 01 Thạc sĩ, 03 Nghiên cứu viên.

    TS. Nguyễn Văn Hải
    ThS. Nguyễn Hồng Quang
    KS. Trần Anh Toàn
    CN. Nguyễn Doãn Sơn
    KS. Vũ Thanh Phúc
    Cộng tác viên: GS. TSKH. Đào Chí Thành

 
Trang thiết bị

    Thiết bị đo và phân tích tín hiệu Picoscope USB Oscilloscope 2204A kết nối máy tính, Anh Quốc.
    Thiết bị đo Oscilloscope MOS 620 CH, Đài Loan.
    Các đồng hồ đo điện áp và cường độ dòng điện chuyên dụng.

Lĩnh vực hoạt động

    Nghiên cứu lý thuyết và triển khai ứng dụng công nghệ tự động hóa trong điều khiển các dây chuyền sản xuất, thiết bị và hệ thống thiết bị.
    Nghiên cứu lý thuyết, chế tạo và triển khai ứng dụng các mô hình phát điện từ các nguồn năng lượng mới (mặt trời, gió và sóng biển).
    Nghiên cứu lý thuyết và triển khai ứng dụng công nghệ xử lý tín hiệu Cơ, Điện, Vô tuyến điện và đặc biệt trong lĩnh vực xử lý tín hiệu rađa.
    Thực hiện các tư vấn và dịch vụ KHKT về công nghệ tự động hóa và xử lý tín hiệu.

Thành tựu chính đã đạt được

Các đề tài đã thực hiện:

    Chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, Nghiện cứu, thiết kế, chế tạo mẫu hệ thống phát điện bằng năng lượng tái sinh đa năng – VAST 02.04/11-12, 2013.
    Chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, Nghiên cứu, chế tạo mẫu thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển – VAST01.10/16-17, 2018.
    Chủ nhiệm đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế chế thử mẫu thiết bị đo sơ tốc đạn pháo”, , cùng Liên hiệp khoa học sản xuất vật liệu kỹ thuật cao thực hiện, 2010.
    Phó chủ nhiệm đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư “Nghiên cứu, tích hợp, chế tạo rađa đo cao trên vật thể bay tại Việt Nam”, cùng Liên hiệp khoa học sản xuất vật liệu kỹ thuật cao thực hiện, 2010.

Các công trình đã công bố:

    Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đông Anh, Phân tích hiệu suất của thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội (8-9/12/2017), Tập 1. Động lực học và Điều khiển; Cơ học Máy, 2018, 102-109.
    Nguyen Van Hai, Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu, Fabrication and experiment of an electrical generator for sea wave energy, Vietnam Journal of Science and Technology, 2017, 55 (6), 780-792.
    Nguyen Van Hai, Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu, Numerical simulation of an electrical generator for sea wave energy, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 2017, 4 (9), 8104-8110.
    Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Văn Hải, Nghiên cứu và thử nghiệm thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2017, 17 (1), 44-54.
    Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu, Nghiên cứu, tính toán thiết bị phát điện công suất nhỏ từ năng lượng sóng biển, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa, ngày 7-8/10/2016, Hà Nội, 2017, 216-219.
    Phạm Trọng Hùng, Đào Chí Thành, Nguyễn Đôn Nhân. Hàm phân bố xác suất hai chiều phân cực – năng lượng và bài toán nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu. Tạp Chí nghiên cứu khóa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859-1043, Đặc san Ra đa 08-2016, 42-50.
    Phạm Trọng Hùng, Đào Chí Thành, Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Ngọc Tân. Nghiên cứu bài toán phát hiện mục tiêu trên bề mặt nền theo tham số phân cực. Tạp Chí nghiên cứu khóa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859-1043, số 37, 06-2015, 39-46.
    Nguyễn Văn Hải, Nghiên cứu và chế tạo hệ thống phát điện thông minh từ các nguồn năng lượng mới và tái tạo. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, 2014. Tập 1, 33- 38.