Phòng tự động hóa và xử lý tín hiệu

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Hải Điện thoại: (84-4) 37623242 1. Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng phần mềm phân tích, xử lý tín hiệu: dao động cơ học, vô tuyến điện tử, đặc biệt là tín hiệu radar,… Tính toán, mô phỏng và thiết kế các hệ thống thiết