Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Dương Ngọc Hảo

Viện Cơ học  trân trọng kính mời những người quan tâm, tới dự  buổi  bảo  vệ luận  án  tiến sĩ Cơ học cấp Viện của nghiên cứu sinh Dương Ngọc Hảo. Đề tài: “Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn”. Chuyên ngành:  Cơ kỹ thuật.