Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Linh

Viện Cơ học  trân trọng kính mời những người quan tâm, tới dự  buổi  bảo  vệ luận  án  tiến sĩ Cơ học cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Linh. Đề tài: “Phân tích dao động ngẫu nhiên phi tuyến bằng phương pháp tuyến tính hóa tương đương”. Chuyên ngành:  Cơ kỹ thuật