Organizational structure

BAN LÃNH ĐẠO
– Viện trưởng: TS.NCVC. Trần Thanh Hải
– Phó viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Việt Khoa
– Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVC. Lã Đức Việt


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC (gồm 19 thành viên)
– Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Đình Kiên
– Phó chủ tịch hội đồng:  PGS.TS. Nguyễn Thế Đức
– Phó chủ tịch hội đồng:  TS.NCVC. Phạm Thị Minh Hạnh

– Thư ký: ThS.NCVC. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Các phòng chuyên môn
– Phòng Cơ học và Môi trường biển
– Phòng Cơ học Công trình
– Phòng Cơ học Vật rắn
– Phòng Cơ điện tử
– Phòng Chẩn đoán kỹ thuật
– Phòng Mô phỏng và Tính toán kết cấu
– Phòng Thí nghiệm công nghệ kiểm soát Rung và Ồn
– Phòng Tự động hóa và Xử lý tín hiệu
– Phòng Thủy khí công nghiệp và Môi trường Lục địa
– Phòng Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực
– Phòng Vật liệu phức hợp và Kết cấu đàn dẻo

Đơn vị quản lý nghiệp vụ
– Phòng Quản lý Tổng hợp

Đơn vị trực thuộc
– Liên hiệp Khoa học sản xuất vật liệu và kỹ thuật cao (IFTECH).
– Công ty Phát triển Công Nghệ (IMTECH).

Đơn vị phối thuộc
– Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hoá (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG HN).
– Khoa Cơ học và Tự động hóa (Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN VN).

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ

Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động: 86, (trong đó: viên chức: 83 người/86 người; lao động 68: 02 người và hợp đồng phòng: 01 người)

- Giáo sư: 04 người

- Phó giáo sư: 04 người

- Tiến sĩ khoa học: 03 người;

- Tiến sĩ: 26 người

- Thạc sĩ: 35 người

- Cử nhân: 21 người