Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Khoa học Tự Nhiên
Đại học Thủy Lợi
Viện khoa học và công nghệ môi trường – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Khoa học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu
Tổng cục Phòng chống thiên tai
Tổng cục Thủy lợi
Tổng cục Thủy lợi