Đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế với Hội đồng nghiên cứu quốc gia Italy giai đoạn 2025-2026

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam gửi thông báo tới các đơn vị trực thuộc về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt nam với Hội đồng nghiên cứu quốc gia Italy giai đoạn 2025-2026
Đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế với Hội đồng nghiên cứu quốc gia Italy giai đoạn 2025-2026
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến