Phòng Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai


Trang thiết bị


    Các phần mềm tính toán số hiện đại được nghiên cứu, xây dựng và phát triển tại Viện Cơ học và nhận chuyển giao của các đối tác nước ngoài từ năm 2000 đến nay .
    Các phần mềm được mua bản quyền phục vụ công tác nghiên cứu các lĩnh vực của phòng
    Hệ thống máy tính hiệu năng cao (hệ thống máy tính kết nối sử dụng chíp đã lõi tốc độ có tích hợp card tính toán) đáp ứng tính toán các bài toán lớn sử dụng các kỹ thuật tính toán song song.

Lĩnh vực hoạt động

    Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình tính toán số và các công nghệ hiện đại phục vụ công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.
    Nghiên cứu bài toán chuyển động của vật thể trong môi trường khí, lỏng và ứng dụng vào thực tiễn.
    Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tính toán hiệu năng cao (MPI, OpenMP, GPUs) và mô hình học máy (Machine Learning)
    Nghiên cứu thực nghiệm (trong phòng thí nghiệm và hiện trường) trong các vấn đề trên.
    Hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.
    Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Cơ học.

Thành tựu chính đã đạt được (trong thời gian 5 năm gần đây)


a) Các đề tài, dự án đã và đang thực hiện

    Đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED (06/2016-06/2019) Tên đề tài: Nghiên cứu thủy động lực học trong dòng chảy. Người chủ trì: TS. Trần Thu Hà
    Đề tài cấp Thành phố Hà Nội (01/07/2016-31/12/2018): Tên đề tài: Ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng mô hình hỗ trợ công tác dự báo lũ trên sông và cảnh báo ngập lụt lưu vực sông Tích-sông Bùi. Người chủ trì: Nguyễn Tiến Cường
    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (01/2015-06/2017): Tên đề tài: Lâm tính toán thiết kế đạn dùng cho súng đa năng bắn ở hai môi trường nước và không khí”.Mã số đề tài. Người chủ trì: TS. Trần Thu Hà
    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (01/2014-06/2016): Tên đề tài: Xây dựng phần mềm tính toán chuyển động của đầu đạn trong môi trường nước phục vụ việc thiết kế, chế tạo súng lục bắn dưới nước. Người chủ trì: Nguyễn Hồng Phong
    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (01/2013-12/2014): Tên đề tài: Đồng hóa số liệu đối với các bài toán mô phỏng hai chiều thủy động lực học và lan truyền, bồi lắng các hạt trên sông trên hệ thống tính toán hiệu năng cao. Người chủ trì: Nguyễn Thành Đôn
    Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (01/2012-01/2014): Tên đề tài: Xây dựng Phần mềm tính toán thủy động lực học bằng phương pháp không lưới SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Người chủ trì: Nguyễn Tiến Cường
    Đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED (01/2011-06/2014) Tên đề tài: Nghiên cứu thủy động lực học trong dòng chảy nước nông. Người chủ trì: TS. Trần Thu Hà

b) Các công trình công bố

Các bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI:

    Tri-Vien Vu, Truong Van Vu, Cuong Tien NGUYEN, Phuc H. Pham: “Deformation and breakup of a double-core compound droplet in an axisymmetric channel”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 135, June 2019, Pages 796-810. (Q1)
    Tran Thu Ha, Nguyen Hong Phong, F.X. Le Dimet, Hong Son Hoang: “ Data assimilation and pollution forecasting in Burger’s equation with model error function”. Mecanique de Rendu, Accepted (2019).
    Cuong T. Nguyen, Ha H. Bui, Ryoichi Fukagawa; “Failure mechanism of 2D granular flows: Experiment”, Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 48, No. 6, pp. 395–402, 2015.
    Tran Thu Ha, Pham Dinh Tuan, Hoang Van Lai, Nguyen Hong Phong: “Water pollution estimation based on the 2D transport-diffusion model and the Singular Evolutive Interpolated Kalman filter “, Comptes Rendus Mecanique 342(2014) 106-124.
Các bài đăng trên tạp chí thuocj danh mục SCI-E:
    Truong V. Vu, Cuong T. Nguyen and Duong T. Khanh: “Direct Numerical Study of a Molten Metal Drop Solidifying on a Cold Plate with Different Wettability”, Metals 2018, 8 (1) , 47.
    Cuong T. Nguyen, Chi T.Nguyen, Ha H. Bui, Giang D. Nguyen, and Ryoichi Fukagawa: “A new SPH based approach to simulation of granular flows using viscous damping and stress regularisation”, Landslides (online published 2016), Volume 14, Issue 1, pp 69–81, 2017. (Q1)
    Le Dimet, F.-X., Shutyaev, V., Tran Thu: “General sensitivity analysis in data assimilation”, Russian Journal of analysis and Mathematical modeling (2014), V.29, N.2, pp.107-126.

Các bài đăng trên tạp chí SCOPUS:

    T. Nguyen, Ha H. Bui, R. Fukagawa: “Two-Dimentional Numerical Modelling of Modular-Block Soil Retaining Walls Collapse Using Meshree Method”, International Journal of GEOMATE (ISSN: 2186-2982(P), 2186-2990(O)), Vol.5, No1, pp.647-652, 2013. (E-SCI)
    Samuel J. Verghese, Cuong T. Nguyen, Ha H. Bui: “Evaluation of Plasticity-Based soil constitutive models in simulation of Braced excavation”, International Journal of GEOMATE (ISSN: 2186-2982(P), 2186-2990(O)), Vol.5, No2, pp.672-667, 2013. (E-SCI)
Các bài đăng trên tạp chí nước ngoài khác:
    Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen, Phuong T.T. Phan: “Hydrological – Quasi 2D Hydraulic Linked Model for Flood Forecasting”, American Journal of Engineering Research, Volume-7, Issue-10, pp-325-331, 2018.
    Cuong T. Nguyen, Kien C. Nguyen: “Research and Proposal a Solution to Mitigate Salinity Intrusion for Tam Ky River in Quang-Nam Province of Vietnam”, International Journal of Scientific Engineering and Applied Science (IJSEAS) – Volume-3, Issue-11, Nov 2018 , pp.13-18.

Các bài đăng trên tạp chí trong nước:

    Tran Thu Ha, Nguyen Duc Thuyen, Nguyen Thai Dung, Duong Ngoc Hai: “Super cavity model with the coupling reaction of slender body motion and water flow”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol.39, No.4 (2017), pp. 303–314.
    Nguyen Hong Phong, Tran Thu Ha, F. X. Le Dimet, Duong Ngoc Hai: “An improved numerical method for a 2D pollution water model: Direct model”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST Vol.39, N0 4 (2017), 339-349.
    Tran Thu Ha, Nguyen Anh Son, Duong Ngoc Hai: “Body parameters with application of optimal differential variation metod in super cavity model”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 38, No. 4 (2016), pp.
    Ngo Sy Hoa, Tran Van Tran, Tran Thu Ha: “On the interior ballistics of an underwater personal gun”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 38, No. 3 (2016), pp. 215 – 222.
    Tran Thu Ha, Nguyen Anh Son, Duong Ngoc Hai, Nguyen Hong Phong: “Application of data assimilation for parameter correction in super cavity modeling”, Tạp chí Khoa học và công nghệ 54 No. 3 (2016) p. 430-447
    Nguyen Tien Cuong, Bui Hong Ha, Ryoichi Fukagawa : “Failure Mechanism of Two-Dimensional Granular Columnns: Numerical Simulation and Experiments”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 4, 2015.
    Nguyen Thanh Don, Nguyen Van Que, Tran Quang Hung, Nguyen Hong Phong: “Data assimilation method in flood forecasting for red river system using high performent computer”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 37, No. 1 (2015), pp. 29 – 42

c) Các hoạt động khác:

Các cán bộ của Phòng đã tham gia đào tạo Đại học, ThS, TS, Tổ chức Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế.