Phòng Quản lý Tổng hợp

Lĩnh vực hoạt động

        Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, đào tạo, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của Viện.
    Với hệ thống trang thiết bị văn phòng hiện đại gồm: máy fax, máy Photocopy, Scanner, máy in phun mầu, các máy in Laser và các máy tính. Các phần mềm quản lý quan trọng như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản cố định…

        Phòng Quản lý tổng hợp đang từng bước tin học hoá công tác hành chính.

        Quản trị hoạt động của mạng nội bộ (LAN), đảm bảo an toàn thông tin trên mạng và tăng hiệu quả hệ thống;

        Kết nối với Internet phục vụ các hoạt động khoa học và công nghệ, trao đổi thông tin rộng rãi trong nước và quốc tế.
        Thực hiện công tác đào tạo: đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ Cơ học. Phối hợp với trường Đại học Công nghệ điều hành Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (đơn vị phối thuộc) để đào tạo đại học và sau đại học ngành Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa. Điều hành Khoa Cơ học và Tự động hóa Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
        Thư viện Viện Cơ học với hơn 9000 đầu sách chuyên môn có nhiệm vụ lưu trữ và cập nhật các tài liệu công trình trong và ngoài nước về Cơ học. Có hơn 150 tạp chí trong nước và quốc tế, các Tuyển tập Hội nghị khoa học Quốc tế và Quốc gia về Cơ học, các báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới của tập thể cán bộ khoa học của Viện.
        Quản trị website Viện Cơ học