Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế với các đối tác Pháp

Chủ tịch Viện HLKHCNVN đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2022-2023
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế với các đối tác Pháp

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến