Đề xuất nhiệm vụ HTQT với các đối tác của Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRF)

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF), Chủ tịch VHLKHCN Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2021-2022.
Đề xuất nhiệm vụ HTQT với các đối tác của Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRF)

Viện Cơ học thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nắm được thông tin.

Nội dung chi tiết và hồ sơ đề xuất được đính kèm dưới đây:

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến