Về việc bổ sung các tiêu chuẩn theo quyết định số 839/QĐ-VHL

Viện Cơ học đề nghị lãnh đạo các phòng trực thuộc bổ sung các tiêu chuẩn còn thiếu (tiểu chuẩn chức danh Trưởng phòng và Phó trưởng phòng được quy định tại điều 13 của quyết định số 839/QĐ-VHL) đúng thời hạn...
Về việc bổ sung các tiêu chuẩn theo quyết định số 839/QĐ-VHL
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến