Hướng dẫn đăng ký xuất bản các bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đăng ký xuất bản các bộ sách chuyên khảo.
Hướng dẫn đăng ký xuất bản các bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến