Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo CBCCVC năm 2022

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của đơn vị...
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo CBCCVC năm 2022
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến