Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ

Viện Hàn lâm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cách Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2023 tại Viện Hàn lâm KH&CN
Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến