Thông báo xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2025

Phòng QLTH kính gửi Công văn của Viện HLKHCNVN về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2025. Thời hạn nộp đề xuất: Các đề xuất tại mục 1 và 2.1 (trừ đề tài 8 hướng và độc lập trẻ) gửi trước ngày 01/3/2024; Đề xuất đề tài 8 hướng và độc lập trẻ gửi trước ngày 15/3/2024 cho chị Bích Ngọc, phòng QLTH.
Thông báo xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện năm 2025
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến