Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Đề án Vị trí việc làm

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam gửi công văn đến các đơn vị trực thuộc hướng dẫn một số nội dung xây dựng Đề án Vị trí việc làm.
Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Đề án Vị trí việc làm




Tham gia bình luận

Đánh giá





Các tin khác

Từ khóa phổ biến