Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Chủ tịch Viện Hàn lâm ký quyết định ban hành "Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Viện Hàn lâm...
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến