Chỉ thị của Viện Hàn lâm KH và CN Việt nam về việc phòng chống Dịch Covid-19

Viện Hàn lâm KH và CN Việt nam ra chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chỉ thị của Viện Hàn lâm KH và CN Việt nam về việc phòng chống Dịch Covid-19
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến