Tháng hành động vì Môi trường

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng "Hành động vì môi trường".
Tháng hành động vì Môi trường




Tham gia bình luận

Đánh giá





Từ khóa phổ biến
thủy lực | thủy văn | lan truyền chất | môi trường |