Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với các đối tác Pháp

Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo với cán bộ khoa học quan tâm liên hệ các đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCN Việt nam giai đoạn 2023-2024...
Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với các đối tác Pháp
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến