Nghị quyết nghiệm thu đề tài cấp cơ cở 2020

Hội đồng khoa học xin thông báo Nghị quyết nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Viện Cơ học năm 2020.
Nghị quyết nghiệm thu đề tài cấp cơ cở 2020

Xin gửi Chủ nhiệm đề tài nghị quyết nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2020.

Trong đó đề tài nộp muộn so với thời gian quy định (hết ngày 10/12/2020) bị trừ 0.5 điểm.
Những đề tài phải sửa báo cáo, đề nghị Chủ nhiệm đề tài gặp thư ký HĐKH để lấy bản nhận xét.
Chủ nhiệm cần hoàn thiện báo cáo, lấy chữ ký phản biện (kể cả báo cáo không cần sửa chữa), nhưng không cần lấy chữ ký các thành viên thực hiện đề tài và nộp 01 bản in cho chị Phạm Thị Bích Ngọc trước ngày 16/1/2021.

Trân trọng
Thư ký HĐKH
PTM Hạnh

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến