Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của nghiên cứu sinh Dương Ngọc Hải

Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của nghiên cứu sinh Dương Ngọc Hải

Viện Cơ học trân trọng kính mời những người quan tâm, tới dự buổi
bảo vệ luận án tiến sĩ Cơ học cấp Viện của nghiên cứu sinh Dương
Ngọc Hảo.

Đề tài: “Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu
kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn”.

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến