Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức - Chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức - Chuyên ngành khoa học và công nghệ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ gửi thông báo hướng dẫn về việc tổ
chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa
học và Công nghệ từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I để mọi
viên chức.


Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến