Thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Viên chức

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn về kết quả hoạt động chuyên môn dể xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho Viên chức
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến