Quy chế và Đơn xin nâng bậc lương trước thời hạn

Quy chế và Đơn xin nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2020.
Quy chế và Đơn xin nâng bậc lương trước thời hạn

Quy chế và Đơn xin nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc cho cán bộ công nhân viên của Viện Cơ học.

Biểu mẫu được đính kèm bên dưới đây:

Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến