Thông báo số 2 - Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV

Ban Tổ chức Hội nghị xin thông báo:

1. Các mốc thời gian:

- Ngày 31/4/2021: Hạn cuối đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo.

- Ngày 30/6/2021: Hạn cuối nộp báo cáo toàn văn.

- Thời gian Hội nghị: Ngày 6-7/8/2021

2. Địa điểm:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái Nguyên - Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

Thông báo số 2 - Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV


Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến
thủy lực | thủy văn | lan truyền chất | môi trường |