Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hàn lâm xây dựng triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến