Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ

Viện Hàn lâm KH&CN thông báo các đơn vị trực thuộc về việc đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2024 tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt nam.
Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến